زمزمه های تنهایی (1)ترا در تاریکی شب
هنگامی که می توانم دلم را
از چهره های هزار رنگ بپوشانم
در ستاره ها
که چون چشمهای زیبایت
چشمک می زنند
می یابم
و در ماه
که چون صورت
معصومانه و دلربای تو ست
احساس می کنم.