نامی (سال 1387)ای صادقی آواز تو خیامی نیست
شعر تو نگاه خفته و نامی نیست
 
از درد دلت شکوه کنی هر نفسی
از عمر تو گر دمیست، بدنامی نیست