چشم خمار (سال 1379)من سادگی از چهر ه ی ماهت دیدم
آن چشم خمار و موی تابت دیدم
 
یک لحظه نگاهم به جمالت افتاد
یک عمر به دنبال وصالت بودم