سحر (سال 1379)شب بی تو سحر نمی شود امیدم
بی عشق تو سر نمی شود امیدم
 
من شمع و تو سوی من بیا پروانه
کین قصه به سر نمی شود امیدم